Szukaj

Przedsiębiorco skorzystaj z pomocy de minimis w naszym projekcie!

Jeśli jesteś przedsiębiorcą małym, średnim lub dużym możesz skorzystać z usługi w zakresie audytu technologicznego i transferu technologii w ramach proejktu KIGNETInnowacje!

Podstawą prawną udzielenia pomocy de minimis w ramach systemowych usług proinnowacyjnych ( audyt technologiczny i transfer technologii) jest Rozporządzenie w sprawie udzielenia przez PARP pomocy finansowej w ramach POIG, na lata 2007-2013 oraz umowa o udzielenie wsparcia pomiędzy PARP a Ośrodkiem KSI jako beneficjentem w ramach Działania 5.2 POIG – projekt systemowy.

Zaświadczenie o pomocy de minimis wystawiane jest na kwotę wynikającą z umowy z przedsiębiorcą (odbiorcą usługi proinnowacyjnej). 

Pomoc de minimis jest udzielana przedsiębiorcy (odbiorcy pomocy) przez Ośrodki Krajowej Sieci Innowacji świadczących systemowe usługi proinnowacyjne.

Ośrodek KSI zobowiązany jest do wydawania przedsiębiorcom, którym świadczy usługi w ramach projektu systemowego, zaświadczenia o otrzymanej przez nich pomocy de minimis zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie( Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 53 poz.3540 )

 Sposób wystawienia zaświadczenia o pomocy de minimis – praktyczne wskazówki:

a) termin i kwota wystawienia zaświadczenia

Zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis wystawiane jest zawsze w dniu podpisania umowy z przedsiębiorcą na świadczenie usługi audytu lub transferu technologicznego.

Równocześnie Ośrodek KSI powinien informować przedsiębiorcę o zasadach i dopuszczalnych limitach pomocy publicznej.

b) Waluta i kurs przeliczenia wartości pomocy de minimis

Wartość pomocy publicznej należy określić w polskich złotych.

A następnie zgodnie ze wzorem  zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis  przeliczyć  wysokość udzielonej  pomocy wyrażonej w polskich złotych na euro. Wartość pomocy w euro powinna zostać ustalona zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U, Nr 123, poz. 1291). Równowartość pomocy w euro przeliczona zostaje według średniego kursu walut obcych Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

c) Potwierdzenie odbioru zaświadczenia o pomocy de minimis

Wzór zaświadczenia nie przewiduje klauzuli odbioru zaświadczenia przez odbiorcę pomocy (przedsiębiorcę).Zaświadczenia przedsiębiorca może potwierdzić np. podpisem z dopiskiem „odebrałem” na kopii zaświadczenia.

d) Zmiana wartości w zaświadczeniu o pomoc publiczną

Jeżeli kwota udzielonej pomocy przedsiębiorcy w trakcie realizacji usługi ulegnie zmianie np. zostanie zawarty aneks do umowy to obowiązkiem Ośrodka KSI jest w ciągu 14 dni  wystawianie nowego zaświadczenia. Zgodnie z art. 5 ust 3a ustawy z dnia 30 kwietnia2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404) określono, iż : "w przypadku gdy wartość faktycznie udzielonej pomocy de minimis jest inna niż wartość pomocy wskazana w wydanym zaświadczeniu o pomocy de minimis, podmiot udzielający pomocy, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tego faktu, wydaje nowe zaświadczenie o pomocy de minimis, w którym wskazuje wartość pomocy oraz stwierdza utratę ważności poprzedniego zaświadczenia"

e) Sprawozdawczość

Obowiązki w zakresie sprawozdawczości związane z udzieloną pomocą wynikają z par 7   ust. 7 umowy o udzielenie wsparcia.

Wskazano, iż: "Beneficjent jest zobowiązany do przesyłania Agencji w terminie 7 dni roboczych od zakończenia okresu sprawozdawczego wersji elektronicznej sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej na formularzu udostępnionym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Sprawozdanie z udzielonej pomocy de minimis w ramach projektu należy we wskazanym terminie przesłać w wersji elektronicznej w okresach kwartalnych (sprawozdanie kwartalne), na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (wzór jest dostępny na stronie www.uokik.gov.pl ).

Jeśli w ramach realizacji projektu systemowego w danym kwartale 2009 r. nie udzielono pomocy publicznej, Ośrodki KSI powinni przesyłać drogą elektroniczną informację o nieudzieleniu pomocy publicznej zawierającą następujące dane: informacje że w kwartale X  X r. nie udzielono pomocy, nazwę podmiotu, NIP, kategorię podmiotu sporządzającego informację, siedzibę (można w tym zakresie posiłkować się załącznikiem nr 3 do wspomnianego rozporządzenia). 

Zgodnie z art. 32 ust 9 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) PARP jako instytucja nadzorująca będzie jedynie przekazywała sprawozdania Beneficjentów Prezesowi UOKIK. PARP nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte w sprawozdaniach przekazywanych przez Beneficjentów.

 

Podstawy prawne udzielania pomocy de minimis;

-  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy  de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

-       Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

-       Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006).

 

 

Kalendarz

Czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Początek strony